Dla Rodziców

Kwestionariusz osobowy tancerza Feeling Dance Group

Regulamin FEELING Dance Group

Regulamin Uczestnictwa oraz Płatności za zajęcia w Zespole Tańca Feeling Dance Group w Barlinku

DEFINICJE
1. Cennik – aktualne ceny zajęć tanecznych prowadzonych w Feeling Dance Group
2. FDG – Feeling Dance Group
3. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia taneczne w Feeling Dance Group
4. Regulamin – niniejszy Regulamin uczestnictwa oraz zasad płatności za zajęcia taneczne w Feeling Dance Group
5. Sala taneczna – sala treningowa, na której odbywają się zajęcia taneczne
6. Uczestnik / uczestnik zajęć – osoba dobrowolnie biorąca udział w zajęciach tanecznych, opłaconych i prowadzonych w Feeling Dance Group

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Feeling Dance Group wchodzi w struktury Ośrodka Kultury w Barlinku.
2. Siedzibą jest BOK w Barlinku przy ul. Podwale 9.
3. Zespół Feeling Dance Group jest zespołem amatorskim zrzeszającym dzieci, młodzież i dorosłych.
4. Feeling Dance Group ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Feeling Dance Group.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Zespół Feeling Dance Group „FDG” jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.
2. Nie zapoznanie się z regulaminem , nie zwalnia uczestnika zajęć od stosowania się do jego postanowień.
3. Uczestnikami zajęć zorganizowanych przez FDG mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem i Regulaminem płatności.
4. Na Sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z Regulaminem. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie maja prawa przebywać na salach tanecznych.
5. Uczestnicy zajęć, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Powinni oni opuścić salę taneczną na prośbę osoby prowadzącej. Po uregulowaniu zaległej należności (przedstawienie dowodu wpłaty) mogą kontynuować naukę na zajęciach. W przypadku dzieci, które nie uregulowały opłaty, przebywają one na Sali tanecznej pod opieką instruktora, ale nie uczestniczą w zajęciach.
6. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale taneczne. Instruktor ma prawo nie wpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet. Od uczestnika wymagany jest odpowiedni strój : czarne legginsy lub spodnie oraz czarna koszulka.
7. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor ma prawo do niewpuszczenia na salę osób spóźniających się.
8. FDG ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne. Uczestnicy tacy do 13 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na Sali tanecznej lub w budynku pod opieką instruktora bądź innego pracownika do momentu przyjazdu opiekuna prawnego dziecka.

PŁATNOŚCI
1. Płatność za rok taneczny jest wnoszona w dowolnych systemach:
• Jednorazowym (płatny z góry) – 700,00 zł (płatne do 20 września)
• Półrocznym (płatny z góry) – 2 x 350,00 zł (płatne do 20 września i 20 stycznia)
• Kwartalnym (płatny z góry) – 4 x 175,00 zł (płatne do 20: września, listopada, lutego, kwietnia)
• Miesięcznym (płatny do 20-go każdego miesiąca) – 70,00 zł
2. Opłaty za zajęcia dokonuje się przelewem na konto:
Baby GBS 52 8355 0009 0050 7583 2000 0002
WOW GBS 52 8355 0009 0050 7583 2000 0002
Junior GBS 41 8355 0009 0050 7583 2000 0006
Mini GBS 25 8355 0009 0050 7583 2000 0003
Kids GBS 25 8355 0009 0050 7583 2000 0003
FUN GBS 95 8355 0009 0050 7583 2000 0004
2 GBS 14 8355 0009 0050 7583 2000 0007
1 GBS 95 8355 0009 0050 7583 2000 0004
Show GBS 84 8355 0009 0050 7583 2000 0008
Plus GBS 84 8355 0009 0050 7583 2000 0008
3. Pozostałe opłaty w FDG wnoszone są w następujących formach:
• Należności nie dotyczące bezpośrednio regularnych zajęć odbywających się na terenie szkoły tańca, jak wejściówki na imprezy taneczne, turnieje itp. – jedynie w formie gotówkowej.
• Wynajem pomieszczeń oraz udział w dodatkowych lekcjach – opłata pobierana jest z góry i jedynie w formie gotówkowej.
• Obozy letnie/zimowe a także warsztaty taneczne – opłata gotówkowa.
4. W przypadku nieobecności na zajęciach z własnej winy FDG nie zwraca opłaty za zajęcia oraz nie przenosi ich na inny termin.
5. W przypadku całomiesięcznej nieobecności uczestnika w zajęciach, opłata ta może zostać pomniejszona o 50 %, ale tylko po wcześniejszych ustaleniach z Zarządem i po otrzymaniu jego zgody.
6. FDG zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum 2-miesięcznym wyprzedzeniem.
7. Zniżki dla rodzin – FDG przewiduje zniżkę dla drugiego niepełnoletniego uczestnika w wysokości 20 zł.
8. W razie zniszczenia lub zgubienia stroju scenicznego uczestnik musi pokryć jego koszty.
9. Jeżeli wyniknie taka potrzeba uczestnik jest zobowiązany do częściowego pokrycia kosztów kostiumu scenicznego.
10. W związku z uczestnictwem tancerza i grupy do której przynależy uczestnik jest zobowiązany do zapłaty za rekwizyty sceniczne. Zwolnienie z takich opłat jest możliwe w przypadku pomocy przy jego tworzeniu. Takie zaangażowanie pozwala ograniczyć wydatki do minimum, gdyż koszty za materiały ponosi FDG.
11. W sytuacji kiedy uczestnik chce wypisać się z zespołu (w ciągu
roku), a został już uszyty dla niego strój to musi on za niego zapłacić
tzn. pokryć koszta materiałów i usługi krawieckiej. Jeżeli
rezygnuje z uczestnictwa na koniec roku tanecznego to takie koszta go nie
obowiązują.

BEZPIECZEŃSTWO
1. FDG nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy FDG i osób działających z ramienia zespołu.
2. Za mienie uczestników zajęć FDG nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku kradzieży FDG jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować prowadzącego o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu , że miała ona miejsce.
3. Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na Sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niestosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.
4. Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć.
5. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia.
6. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w placówce.
7. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on lub jego opiekun prawny.
8. FDG nie ponosi odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich z zajęć do domu i z domu na zajęcia.
9. W przypadkach wyjazdów na zawody taneczne itp. Zespół korzysta z
usług transportowych firm zewnętrznych i wszyscy uczestnicy razem
podróżują w wyznaczone miejsce. Nie ma możliwości indywidualnego
przybycia na konkurs, chyba że jest na to zgoda Zespołu.

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ
1. W przypadku małej ilości uczestników w danej grupie FDG ma prawo rozwiązać grupę. W takim przypadku FDG musi zaproponować rozwiązanie dla w/w problemu.
2. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora FDG ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników zajęć o tym fakcie.
3. FDG ma prawo do przeniesienia zajęć danej grupy na inny dzień. O tym fakcie zobowiązuje się poinformować zainteresowanych.
4. Nieobecność uczestnika zajęć nie ma wpływu na cenę i nie zwalnia uczestnika z opłat za zajęcia.
5. W sytuacjach losowych FDG ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym przez trenera. Jeśli uczestnik nie może wziąć w nich udziału FDG nie ponosi za to odpowiedzialności.
6. Obowiązkiem uczestnika zajęć tanecznych jest informowanie instruktora , przed przystąpieniem do zajęć o swojej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń.
7. Instruktor ma prawo przenieść uczestnika zajęć do innej grupy. Może być do spowodowane poziomem umiejętności tancerza.
8. W razie rezygnacji z przynależności do FDG należy zwrócić kostiumy sceniczne w terminie nieprzekraczającym 30 dni. W przypadku niewywiązania się z tego Zespół obciąży uczestnika kosztami.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik zajęć Feeling Dance Group wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji FDG w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych zorganizowanych przez Zespół i jego patronów.
2. Uczestnik zajęć FDG wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez szkołę Feeling w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926
3. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu Zespołu Feeling Dance Group mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć. Skreślenie uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć. W tym przypadku zespół NIE dokonuje zwrotu opłaty za niewykorzystane zajęcia.
4. W przypadku losowych zdarzeń dotyczących uczestników, lecz przez niego nie zawinionych, a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu zastosowanie niniejszego Regulaminu istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu FDG. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z Zarządem.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2015roku.
6. Każdy uczestnik zajęć tanecznych zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy. W przypadku osób poniżej 18 roku życia formularz ten wypełnia rodzic lub opiekun prawny.